Creëer je eigen rapport


Over ons
Hoofdstuk 1: Anticiperen om beter te beschermen
Hoofdstuk 2: Vergunnen en controleren
Hoofdstuk 3: Het beheer van onvoorziene gebeurtenissen
Hoofdstuk 4: Blik op de toekomst
Hoofdstuk 5: De interne werking van het FANC
Hoofdstuk 6: Jaarrekeningen 2016
Glossarium
 

Voorwoord van de Directeur-generaal

JAN BENS Directeur-generaal

2017 was het laatste volledige jaar waarin ik als Directeur-Generaal aan het roer stond van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Op 30 april 2018 bereik ik immers de pensioengerechtigde leeftijd. Het afgelopen jaar werd dan ook de procedure opgestart om mijn opvolger aan te duiden. Vanaf 1 mei 2018 neemt Frank Hardeman de functie van Directeur-Generaal van het FANC op. Dit is dan eveneens de laatste keer dat ik kan en mag terugblikken op het voorbije jaar en de vele resultaten die werden geboekt.

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) voerde in 2017 twee missies uit in ons land. In december rondde het ‘peer review’-team van het IAEA de IRRS-opvolgmissie (Integrated Regulatory Review Service) af. Zij bevestigden dat het Belgisch regelgevend kader voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming er sterk op vooruit is gegaan sinds 2013, maar dat de aandacht ook gericht moet blijven op het aanpakken van de nog resterende problemen. En dat zullen we uiteraard ook doen.  Eerder, in februari, vond in de kernreactoren Doel 1 en 2 de SALTO-missie (Safety Aspects of Long Term Operation) plaats. Het FANC had deze missie aangevraagd bij het IAEA in het kader van de langetermijnuitbating van Doel 1 en 2 tot 2025. Het IAEA oordeelde dat uitbater ENGIE Electrabel het LTO-programma goed beheert, in overeenstemming met de internationale standaarden op dat vlak.

Een andere belangrijke verwezenlijking in het afgelopen jaar is de publicatie van het koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen van klasse 7 in het Belgisch Staatsblad op 30 oktober 2017. De regelgeving is van kracht vanaf 1 januari 2018. Hiermee wordt dit belangrijk project van de dienst invoer en vervoer na 4,5 jaar afgerond. Deze regelgeving kwam tot stand in nauw overleg met alle stakeholders, die reeds van bij het begin werden betrokken.

Op vlak van nucleaire beveiliging, sprak het FANC zich op 1 mei 2017 formeel uit over de erkenning van het fysieke beveiligingssysteem van nucleaire installaties en transportbedrijven. Zo waakt het Agentschap erover of de exploitanten van deze installaties en bedrijven hun wettelijke verplichtingen nakomen op het vlak van nucleaire beveiliging. Voor de installaties en vervoerders wiens fysiek beveiligingssysteem niet werd erkend, werden er corrigerende maatregelen en nieuwe data opgelegd voor het verder opvolgen van hun erkenning.

Ook in het kader van afvalbeheer, werden er vorig jaar stappen voorwaarts gezet. Wat de oppervlakteberging van categorie A-afval in Dessel betreft, beantwoordde NIRAS alle vragen die het FANC had omtrent het omvangrijke veiligheidsdossier. Dit resulteert in een verhoogde veiligheid van de toekomstige installatie. Daarnaast begon in 2017 de Task Force met betrekking tot de regelgeving van afvalbeheer zijn werkzaamheden. De bedoeling van deze Task Force is om de rollen en verantwoordelijkheden van het FANC en NIRAS in het kader van de regelgeving rond afvalbeheer duidelijker op te splitsen. De grote lijnen zijn reeds vastgelegd.

Nog in 2017 werd in het kader van de chemische en radiologische verontreiniging van de oevers langs de Grote Nete een beschrijvend bodemonderzoek opgestart, op initiatief van de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM. Het FANC levert ondersteuning voor het radiologische luik en zal na afloop zijn advies geven over de radiologische impact.

Het FANC boog zich ook over enkele lopende dossiers. Zo volgde het Agentschap onder meer de situatie van NTP Europe (een bedrijf dat radioactieve industriële bronnen produceerde) in Fleurus van nabij op. Het FANC gaf in 2016 het bevel tot stopzetting van de activiteiten van NTP Europe, omdat het verschillende veiligheidsvoorschriften niet naleefde. Anderzijds gaf het FANC in mei de toestemming om Tihange 1 opnieuw op te starten. De reactor lag stil sinds 7 september 2016, nadat tijdens werken het bijgebouw met nucleaire veiligheidsuitrusting beschadigd raakte. ENGIE Electrabel moest eerst aantonen dat het de veilige uitbating van Tihange 1 kon garanderen en voerde hiervoor de nodige studies en werken uit.

Het afgelopen jaar werkte het FANC ook verschillende informatiecampagnes uit. In oktober was er de jaarlijkse Radonactie, maar ook de campagne “Zwanger? Vermijd straling!” werd nieuw leven in geblazen. Het FANC werkte ook mee aan de voorbereiding van de informatiecampagne rond het nieuw nucleair noodplan, die geleid wordt door het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken.

Zoals elk jaar besteedden we ook in 2017 bijzondere aandacht aan nationaal en internationaal overleg. Zo organiseerden we verschillende rondetafels, workshops en symposia om informatie en ervaringen uit te wisselen met onze collega’s uit de buurlanden. Daarnaast is het FANC ook actief op diverse internationale fora, denk bijvoorbeeld maar aan HERCA en WENRA.

Veel aandacht ging ook naar de interne werking van het FANC, en in het bijzonder naar het actieplan met betrekking tot het psychosociaal welzijn van het personeel. Met dit actieplan willen we de psychosociale belasting, die op iedereen een invloed heeft, verminderen en wensen we bijgevolg het welzijn op het werk te verhogen.

Verder komen in dit jaarverslag een groot aantal activiteiten aan bod, waarbij de missie van het FANC om de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen de gevaren van ioniserende straling steeds centraal stond.

Tenslotte wil ik alle medewerkers oprecht bedanken voor hun inzet en professionalisme bij al het werk dat zij het afgelopen jaar hebben verricht. Het is mede dankzij hen dat het FANC zijn rol als veiligheidsautoriteit succesvol kon uitvoeren. Bedankt!

Veel leesplezier!

JAN BENS
Directeur-generaal

WILT U MEER WETEN?

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel - België
T: +32 (0)2 289 21 11 - F: +32 (0)2 289 21 12

WILT U MEER WETEN?

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel - België
T: +32 (0)2 289 21 11 - F: +32 (0)2 289 21 12

Copyright 2017

made with passion @comfi

Copyright 2017

made with passion @comfi