Creëer je eigen rapport


Over ons
Hoofdstuk 1: Anticiperen om beter te beschermen
Hoofdstuk 2: Vergunnen en controleren
Hoofdstuk 3: Het beheer van onvoorziene gebeurtenissen
Hoofdstuk 4: Blik op de toekomst
Hoofdstuk 5: De interne werking van het FANC
Hoofdstuk 6: Jaarrekeningen 2016
Glossarium
 

Hoofdstuk 2: vergunnen en controleren

De eerste stap in de uitoefening van toezicht door het FANC is het verlenen van een vergunning. Zo’n vergunning bestaat uit een reeks reglementaire voorschriften, waarmee het FANC de bijzondere voorwaarden vastlegt die gerespecteerd dienen te worden bij bijvoorbeeld het uitbaten van een inrichting of tijdens het vervoer van radioactieve stoffen. Het FANC ziet toe op de naleving van deze vergunningsvoorwaarden en controleert aan de hand van inspecties en metingen of toepassingen van radioactiviteit op een correcte manier gebruikt worden en of er zich geen abnormale situaties voordoen. Bij inbreuken op de regelgeving kan het FANC een proces-verbaal opmaken en de maatregelen opleggen die het noodzakelijk acht.

Nucleaire basisinrichtingen

Geen toename van waterstofvlokken in Tihange 2

De waterstofvlokken in de wanden van de reactorkuip van Tihange 2 bleven onveranderd en er zijn ook geen nieuwe indicaties waargenomen. Dat blijkt uit de analyse van de ultrasoon inspecties tijdens de geplande revisie van de afgelopen weken. Tussen 2012 en 2015 lag Tihange 2, net als Doel 3, een lange periode stil in het kader van het onderzoek naar de waterstofvlokken in de reactorkuipen.

Industriële Inrichtingen

Start inspectiecampagne « rechtvaardiging van Am-241 bronnen in de textielsector »

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft als opdracht de werknemers, de bevolking en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling te beschermen. In deze context ziet het FANC er nauwlettend op toe dat de risico’s m.b.t. het gebruik van ioniserende stralingen zo veel mogelijk worden vermeden of beperkt. In de textielsector, en in het bijzonder qua gebruik van Americium-241 bronnen, blijken er minder risicovolle alternatieven te bestaan. Daardoor zou het gebruik van deze bronnen niet langer gerechtvaardigd zijn in de zin van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 (artikel 20.1.1.1).

Algemeen beheer en berging van radioactief afval

FANC en Bel V startten gecoördineerd onderzoeksprogramma voor geologische berging

In het kader van de strategische doelstelling van het FANC, namelijk « het ontwikkelen van een toekomstgerichte aanpak op vlak van afvalbeheer”, werkte de dienst Nucleair Afvalbeheer in samenwerking met Bel V een document uit. Dit document heeft als doel om de behoeften op vlak van Research & Development vanuit het standpunt van een regelgever in verband met de definitieve geologische berging van radioactief afval en gebruikte splijtstoffen te structureren. Dit document laat tevens een transparante communicatie toe over de R&D-behoeften en activiteiten op nationaal en internationaal vlak.

Invoer en Vervoer

Incident met transport van radioactief materiaal ingedeeld op INES-niveau 2

Op dinsdag 25 juli 2017 ontving NTP Radioisotopes (Europe) S.A. een collo met een gebruikte radioactieve bron. Dit collo was afkomstig uit Egypte en kwam via de luchthaven van Zürich aan op de luchthaven van Zaventem, waar het tijdelijk werd opgeslagen sinds 13 juli in een gebouw dat specifiek dient voor de tussentijdse opslag van radioactieve stoffen. NTP Radioisotopes (Europe) S.A. is een Belgisch bedrijf in Fleurus, gespecialiseerd in de productie van radioactieve industriële bronnen, die bijvoorbeeld in de industriële gammagrafie worden gebruikt.

Nucleaire beveiliging

Opstart project DAB (infra en training)

Binnen de Federale Politie werd er een nieuw detachement opgericht van Beveiligingsagenten die zullen instaan voor het beveiligen van infrastructuur, publieke ruimtes en gebouwen. Eén van hun taken bestaat erin de nucleaire sites te beveiligen. De eerste lichting Bewakingsagenten is in opleiding, en op termijn zal ze de militairen vervangen die in 2017 instonden voor de bewaking op de nucleaire sites.

Medische Inrichtingen

Voorbereidingen ter verhoging aanwezigheid FANC in medische inrichtingen

In 2017 werkte de dienst “Medische Inrichtingen” aan een optimalisatie van het vergunnings- en inspectieproces voor de inrichtingen die gebruik maken van ioniserende stralingen voor medische en diergeneeskundige toepassingen. Door de organisatie en uitvoering van deze processen op een andere  manier aan te pakken, beoogt het FANC de administratieve last te verlichten en zijn aanwezigheid op het terrein te verhogen vanaf 2018. De nieuwe aanpak werd gebaseerd op het principe van de “graded approach”, zodat de stralingsbescherming van de bevolking en het leefmilieu steeds gegarandeerd blijft.

WILT U MEER WETEN?

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel - België
T: +32 (0)2 289 21 11 - F: +32 (0)2 289 21 12

WILT U MEER WETEN?

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel - België
T: +32 (0)2 289 21 11 - F: +32 (0)2 289 21 12

Copyright 2017

made with passion @comfi

Copyright 2017

made with passion @comfi